Make your own free website on Tripod.com

  Mitolohiyang Romano

Mitolohiyang Romano, ang mga mitolohikal na mga paniniwala ng mga tao sa Lumang Roma, na maaaring ituring na may dalawang bahagi. Unang bahagi, panitikan ang lawak ng sakop at umunlad sa kalunan, ay binubuo ng mga buong paghihiram sa mitolohiyang Griyego. Ang iba, mala-kulto ang karamihan at umunlad noong una, ay gumagana sa mga iba't ibang mga paraan mula sa katumbas nito sa Griyego.